utolsó frissítés: 2007. febr. 7.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Térség és kultúra. (Interjúkészítés, szerkesztés) Hargita Megyei Kulturális Központ, 2006. Alutus Kiadó, Csíkszereda.

Tanulmány, szakcikk

 • > Modernizációs törekvések a Székelyföldön, 1940-1944. In: Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány. Budapest, 2004. 133-150.
 • > Székelyzsombor, 2000. In: Lokális világok. Együttélés a Kárpát -medencében. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest.
 • > Erdélyi szövetkezetek 1940-1944 között. In: Közgazdász Fórum 2003 szeptember, VI.évf. 6 sz. 12-14.
 • > Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940-1944 között. In: Székelyföld, VII évf. 7 sz. 95-111.
 • > Modernizációs kísérletek Csík és Udvarhely vármegyék mezőgazdaságában 1940-1944 között. In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Székelyföld 2000 Munkacsoport Csíkszereda, 2002. 371-385.
 • > A cimborabíró. In: Lövéte néprajzából. I. kötet. 91-95., 2001.
 • > Homoródalmás. Homoródkarácsonyfalva. Homoródoklánd. Homoródújfalu. In: A Homoród vidéki falvak gazdasági viszonyairól. MTA. PTI. Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek 81. 25-38, 55-65, 2001.
 • > Adalékok szociálpolitikai gyakorlatokhoz, 1940-1944. Székelyföld.11. sz.
 • > Kedvezmények és konfliktusok kora. Gazdasági változások Csík vármegyében 1940-1944 között. Limes. 2001.3. sz. 89-104. Tatabánya
 • > (Biró A. Zoltánnal) Emlékmű - jelkép - identitás. Esettanulmány egy emlékmű újjáépítéséről. In: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.
 • > Egy társadalmi gyakorlat eltérő értelmezései. Városon szolgáló homoródalmásiak emlékezései. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (szerk. Cseke Péter és Hála József). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.
 • > Hatalom és társadalom az 1950-es években a Homoródok mentén. In: A Homoród füzes partján. Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. (szerk. Cseke Péter és Hála József). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.
 • > Iskolanévadó ünnepek. In: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.
 • > Változatok rituális térteremtésre. In: Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.
 • > (with Z.A. Biró) Monument - Symbol - Identity. In: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology (ed. Z.A. Biró, József D. Lőrincz). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.
 • > (with: Z.A. Biró, J. Bodó, J. Gagyi, E. Túros) The Influence of Seasonal Migration on the Szekler Local Community. In: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology (ed. Z.A. Biró, József D. Lőrincz). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.
 • > (with: Z.A. Biró, J. Bodó, J. Gagyi, E. Túros) Economic Elite in the Szeklerland 1993. In: Szeklerland in Transition. Essays in Cultural Anthropology (ed. Z.A. Biró, József D. Lőrincz). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.
 • > A hétköznapi kisebbségtörténet lehetséges forrásai. In: Források és stratégiák. (Múltunk Könyvek). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999.
 • > Homoródalmás. In: A többség kisebbsége (szerk. Bárdi Nándor). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda.
 • > Asimilarea românilor în Ţara Secuilor. Altera 11. p. 111-127.
 • > "...minden uj rendbe megy a mely vezet a kolhoz felé". In: Hargita Kalendárium - 1998
 • > (Gagyi Józseffel) Vendégmunkások utazási formái Maros megyéből Magyarországra. In: Idegenek Magyarországon (szerk. Sík Endre és Tóth Judit). MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve - 1997, Budapest.
 • > Románok asszimilációja a Székelyföldön (esettanulmány). Regio 2. 64-83 o.
 • > A Kishomoród menti települések háztartásközi kapcsolatairól. Társadalmi Szemle LIII. évf. 5. 56-66 o.
 • > A mezőgazdaság Székelyföldön. Magyar Szemle 1-2.
 • > (Gagyi Józseffel) Vendégmunkások utazási formái Hargita megyéből Magyarországra. In: Migráció és politika (szerk. Sik Endre). MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve - 1996, Budapest, 1997.
 • > Láthatatlan elszegényedés. Szociológiai Szemle 1. 63-77 o.
 • > (társszerzők: Biró A. Z., Bodó J., Gagyi J., Túros E.) Vándormunka - otthonról nézve. A Székelyföldről Magyarországra irányuló vendégmunka hatásai a kibocsátó közegre. Összefoglaló tanulmány. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • > "Ott a munkádnak eredménye kell legyen". In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • > A kilépés társadalmi feltételei a Székelyföldön. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • > A székelyföldi migráció előtörténetének áttekintése. In: Elvándorlók? Vendégmunka és életforma a Székelyföldön (szerk. Bodó Julianna). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • > Életformaváltás a Székelyföldön a szocializmus korszakában. In: Elmentünk? Székelyföldi életutak (szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.
 • > Gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között egy székely faluban. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei (szerk. Katona Judit és Viga Gyula). Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1996.
 • > (társszerzők: Biró A. Z., Bodó J,., Gagyi J., Túros E.). Változás és/vagy stabilitás. A romániai magyar társadalom szerkezetének és működésének fontosabb komponenseiről. In: Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról (szerk. Túros Endre). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995.
 • > (with Z.A. Biró, J. Bodó, J. Gagyi, Z. Rostás, E. Túros). Methodological Considerations Concerning the Organisation of Student's Fieldwork. Experiments. Vol. 2. p. 154-173, 1995.
 • > (with: Z.A. Biró) Monument - Symbol - Identity: A Case Study on the Rebuilding of a Monument. Experiments Vol. 2. p. 80-99., 1995.
 • > (with: Z.A. Biró, J. Bodó J. Gagyi, E. Túros) Economic Elite in the Székely Country - 1993 (Summary of a Descriptive Report) Review of Sociology No.1. p 143-155., 1995.
 • > (with: Z.A. Biró, J. Bodó, J. Gagyi, E. Túros) Change and Permanence: On the structure of the Hungarian Society in Romania and the major components of its operation. Experiments Vol.2. p. 15-50, 1995.
 • > Gazdálkodás és társadalmi kapcsolatok egy Kishomoród menti családban. Regio 1-2. 170-184 o.
 • > (társszerzők: Biró A. Zoltán, Gagyi József) Gazdálkodási gyakorlat a Székelyföldön. A paraszti mentalitás működése a gazdálkodásban és korlátozó szerepe a piacgazdaság kialakulásában. Antroplógiai Műhely 1.(4.) 7-39 o., 1994.
 • > (társszerzők: Bodó. J., Gagyi J., Biró A. Z., Túros E.) Gazdasági elit a Székelyföldön - 1993 (helyzetelemző tanulmány). Antopológiai Műhely 2.(5.) 7-40 o., 1994.
 • > Gazdálkodásmód és életvitel. Korunk 6. 55-61 o.
 • > "Mindennap friss kenyér..." Magyar Szemle. 1993 március
 • > (with J. Bodó, J. Gagyi, Z.A. Biró, E. Túros) Present Romanian-Hungarian Everyday Life Cohabitation. Experiments Vol. 1. p. 111-119, 1993.
 • > Cigány-magyar kapcsolatok (A többségi magyarság cigány-képének vizsgálata Homoródalmáson). Phralipe. Irodalmi és közéleti folyóirat. IV. évf. 9. , 5-10 o.
 • > Magyar görög katolikus "románok" (Vallási-etnikai feszültségek Homoródalmáson a két világháború között). Regio 2. 99-120 o.
 • > "Vót rend akkor es..." (A homoródalmási közbirtokosság működésének kutatása az oral history módszerével. A kérdezett: Szabó Dénes Pipás, volt közbirtokossági jegyző.) Átmenetek - a mindennapi élet antropológiája 1-2. 101-111 o., 1992.
 • > "... olyan törvényököt csinálunk..., hogy nekünk jó legyen..." (Társadalmi feszültségek egy homoródmenti faluban, 1990) . Korunk 6. 693-698 o.
 • > "az-e a szebb élet?". Az önéletrajzi visszaemlékezések lehetséges jelentései. Átmenetek - a mindennapi élet antropológiája 1. 86-96 o., 1991.
 • > (társszerzők: Biró A.Z., Bodó J., Gagyi J., Magyari N.L., Magyari Vincze E.,) Nem csak az környezet, ami zöld. Átmenetek - a mindennapi élet antropológiája 1. 3-39 o., 1991.
 • > "Most egymásra se néznek...". In: Kapcsolat. Környezet. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (kiadványszervező: Kondorosi Ferenc). Politika + Kultúra Alapítvány, 1991.
 • > A megszokott és az új. In: Kapcsolat. Környezet. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (kiadványszervező: Kondorosi Ferenc). Politika + Kultúra Alapítvány, 1991.
 • > A munka hangvilága. In: Kapcsolat. Környezet. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (kiadványszervező: Kondorosi Ferenc). Politika + Kultúra Alapítvány, 1991.
 • > A településhasználat rejtett erővonalai (Az otthonérzet környezetantropológiai vizsgálata Lövétén). In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére (szerk. Halász Péter). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1991.
 • > Szabályszegés az utolsó búcsúnál. In: Kapcsolat. Környezet. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (kiadványszervező: Kondorosi Ferenc). Politika + Kultúra Alapítvány.
 • > Szimbolikus településszerkezet. In: Kapcsolat. Környezet. Közösség. Csíkszeredai antropológiai írások (kiadványszervező: Kondorosi Ferenc). Politika + Kultúra Alapítvány.
 • > Egy falu és a kivándorlás (Viszonyulásmódok a kivándorláshoz Homoródalmáson). Regio 4. 103-109 o.
 • > "Hát ilyen virágokat szettünk, ilyen életököt éltünk...". Átmenetek - a mindennapi élet antropológiája 1. 35-39 o., 1990

Szerkesztés

 • > Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön (szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda. 1997
 • > Székelyföldi életutak (szerk. Bodó Julianna és Oláh Sándor). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996.

Kritika, recenzió